กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม

โรงเรียนบ้านดอนบม

 

สุจริต  โปร่งใส ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์

More...
โรงเรียนบ้านดอนบม
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านดอนบม (ITA ONLINE 2021)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
    ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2021
    ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ E-service
    ระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
    ระบบตรวจสอบเงินเดือน E-money
    ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec
    ระบบจัดตั้งงบประมาณ E-budget
    ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News
 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      12 คน

สถิติเดือนนี้:   582 คน

สถิติปีนี้:        3879 คน

สถิติทั้งหมด: 8435 คน

 


9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)

O01

 ❖ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านดอนบม     

 ❖ คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ❖ ภารกิจงาน 4 ด้าน 

O02

 ❖ ข้อมูลผู้บริหาร 

    

   นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม

 เบอร์โทรศัพท์ : 086-850-9012

 E-Mail Address:wimaluang1711@gmail.com 

 Line QR Code:  

O03

 ❖ อำนาจหน้าที่  

O04

 ❖ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

O05

 ❖ ข้อมูลการติดต่อ   

     

 ❖ แผนที่ตั้งสถานศึกษา  

O06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553

  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พรบ.ระเบียบข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

      ฉบับที่2

       ฉบับที่3

       แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553

  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พรบ.สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

  พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550

  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560

  พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

  ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

O07

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ❖ โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิตพิสัย  

 ❖ โครงการนักเรียนสุภาพไม่ซิ่ง    

 ❖ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 

 ❖ ดอนบมครูพร้อม  

 ❖ กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล ปีการศึกษา 2563 

 ❖ พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564  

 ❖ แจกถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม 

 ❖ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนบมรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Pfizer) 

 ❖ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโคิด 19  

 

O08

Q&A

 ช่องทางที่ 1 -->>> แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา

 ช่องทางที่ 2 -->>> ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A

 ช่องทางที่ 3 -->>> แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบม

 ช่องทางที่ 4 -->>> ช่องทางการร้องเรียน 

 ช่องทางที่ 5 -->>> Facebook โรงเรียนบ้านดอนบม

     

  ช่องทางที่ 6 -->>> เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดอนบม : www.dnb.kkzone1.go.th/index.php  

   

O09

Social Network

 ช่องทางที่ 1 -->>> แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสถานศึกษา

 ช่องทางที่ 2 -->>> ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A

 ช่องทางที่ 3 -->>> แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบม

 ช่องทางที่ 4 -->>> ช่องทางการร้องเรียน

 ช่องทางที่ 5 -->>> Facebook โรงเรียนบ้านดอนบม

     

  ช่องทางที่ 6 -->>> เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดอนบม : www.dnb.kkzone1.go.th/index.php  

   

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่